Ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

Producent kosmetyków w oparciu o ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych oraz Ustawę o ogólnym bezpieczeństwie produktów (z dnia 12-go grudnia 2003r.) zobowiązany jest wprowadzać do obrotu tylko kosmetyk będący produktem bezpiecznym. Każdy produkt kosmetyczny wprowadzany na rynek Unii Europejskiej musi przejść ocenę bezpieczeństwa przeprowadzaną przez wykwalifikowane osoby. Kwalifikację takich osób określają przepisy prawa.

Ocena bezpieczeństwa przeprowadzana jest dla surowców oraz gotowego wyrobu. Obejmuje ona wykonanie testów fizykochemicznych, mikrobiologicznych, badanie na zawartość np. metali ciężkich oraz dane toksykologiczne (np. struktura chemiczna i stopień kontaktu z ciałem człowieka). Podczas dokonywania oceny bezpieczeństwa na gotowym produkcie bierze się pod uwagę między innymi: miejsce stosowania na skórze, częstotliwość, czas kontaktu i reakcji preparatu ze skórą, itp.Tak przeprowadzona ocena ma zapewnić, że podczas stosowania kosmetyku nie pojawią się negatywne zmiany skórne.

Dodatkowo istnieją listy substancji, które są dozwolone bądź zakazane do stosowania w recepturach produktów kosmetycznych:

  • wykaz substancji zakazanych w produktach kosmetycznych;
  • wykaz substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń;
  • wykaz barwników dopuszczonych w produktach kosmetycznych;
  • wykaz substancji konserwujących dozwolonych w produktach kosmetycznych;
  • wykaz substancji promieniochronnych dozwolonych w produktach kosmetycznych.

Poprzez określenie liczby dozwolonych lub zakazanych składników do produkcji kosmetyków następuje zmniejszenia zagrożeń, które mogą pojawić się w przypadku zastosowania substancji w preparacie.Wpisanie składnika na określoną listę lub określenie dopuszczalnych ilości w stosowaniu dokonywane jest przez Scientific Committee for Consumer Products działająca z ramienia Komisji Europejskiej, która współpracuje w tym obszarze z innymi instytucjami naukowymi oraz stowarzyszeniami konsumenckimi.

Ponadto, na potwierdzenie bezpieczeństwa oraz skuteczności produktu, przeprowadzane są standardowo badania dermatologiczne, aplikacyjne oraz aparaturowe przez renomowane, autoryzowane ośrodki badawcze.